Stacks Image 2854

Algemene voorwaarden

 • 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten verleend aan Keijzer & Cie. Keijzer & Cie is een handelsnaam van Praktijkvennootschap M. Keijzer B.V., een besloten vennootschap met als doel het beoefenen van de Nederlandsrechtelijke advocatuur met uitzondering van fiscaal recht, welke gevestigd is te Amsterdam en is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34319089;
 • 2. Alle opdrachten van cliënten worden steeds uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door of namens Keijzer & Cie, ook indien het de bedoeling van partijen is dat een opdracht in beginsel door een bepaalde aan Keijzer & Cie verbonden persoon zal worden uitgevoerd. Onder verbonden persoon wordt begrepen: de partners, personen die al dan niet krachtens arbeidsrelatie werkzaamheden verrichten voor Keijzer & Cie, alsmede haar adviseurs en aandeelhouders (“Verbonden Persoon”). De werking van artikel 7:404 en artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek is uitgesloten;
 • 3. Door Keijzer & Cie worden persoonsgegevens bijgehouden in een cliëntenadministratie. Op verzoek kan inzage worden verkregen in de gegevens van de cliënt. De cliënt stemt in met gegevensuitwisseling via elektronische weg (internet en e-mail) en realiseert zich dat ondanks all door Keijzer & Cie in acht genomen veiligheidsvoorzieningen er geen absolute zekerheid tegen raadpleging door onbevoegden gegevens kan worden voorkomen;
 • 4. In het geval Keijzer & Cie adviseert in een internationale context, zal dit advies uitsluitend mogen worden opgevat als een advies naar Nederlands recht en de op dit land toepasselijke Europese verdragen;
 • 5. De aansprakelijkheid van Keijzer & Cie is te allen tijde beperkt tot het bedrag of bedragen waarop de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Keijzer & Cie aanspraak geeft, eventueel te vermeerderen met het eigen risico dat op grond van deze verzekeringsovereenkomst voor rekening van Keijzer & Cie komt. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de beroepsaansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door Keijzer & Cie in verband met de betreffende opdracht in rekening gebrachte en ontvangen honorarium met een maximum van Euro 50.000. Keijzer & Cie zal nimmer aansprakelijk zijn voor (i) bij cliënt ontstane schade als gevolg van het verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie door, namens of vanwege de cliënt (ii) indirecte of gevolgschade;
 • 6. Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart door verloop van een jaar na de aanvang van de dag, volgend op die waarop de cliënt met de schade en met Keijzer & Cie als daarvoor aansprakelijke persoon bekend is geworden;
 • 7. Indien Keijzer & Cie een niet Verbonden Persoon zijnde een derde bij de uitvoering van een opdracht inschakelt, dan is Keijzer & Cie jegens de cliënt niet aansprakelijk voor eventuele fouten die door deze derde worden gemaakt. De werking van artikel 6:76 Burgerlijk Wetboek is uitgesloten. Door Keijzer & Cie een opdracht te verlenen, verleent de cliënt aan Keijzer & Cie de bevoegdheid om, als een door Keijzer & Cie ingeschakelde derde zijn aansprakelijkheid wil beperken, die aansprakelijkheidsbeperking mede namens de cliënt te aanvaarden. De cliënt vrijwaart Keijzer & Cie tegen alle aanspraken van derden die op enige wijze verband houden met of voortvloeien uit de opdracht van de cliënt;
 • 8. Keijzer & Cie en Stichting Derdengelden Praktijkvennootschap M. Keijzer kunnen in het kader van de uitvoering van opdrachten gelden van derden onder zich houden. Keijzer & Cie en Stichting Derdengelden Praktijkvennootschap M. Keijzer zullen deze gelden storten bij een door Keijzer & Cie in overleg met degenen die daarbij belang hebben gekozen bank. Keijzer & Cie en Stichting Derdengelden Praktijkvennootschap M. Keijzer zijn niet aansprakelijk jegens de cliënt indien deze bank haar verplichtingen niet mocht nakomen;
 • 9. Keijzer & Cie is als gevolg van geldende wetgeving en beroepsregels onder andere verplicht de identiteit van cliënten vast te stellen en ongebruikelijke transacties onder omstandigheden bij de autoriteiten te melden. Door Keijzer & Cie een opdracht te verlenen, bevestigt de cliënt hiermee bekend te zijn en verklaart de daaruit voor Keijzer & Cie voortvloeiende verplichtingen steeds te zullen respecteren;
 • 10. Het honorarium dat door Keijzer & Cie in verband met de opdracht in rekening wordt gebracht zal tussen Keijzer & Cie en de cliënt overeengekomen worden. Door Keijzer & Cie ten behoeve van de cliënt gemaakte onkosten zullen separaat in rekening worden gebracht. Alle in rekening gebrachte kosten zijn exclusief BTW. Jaarlijks kan het overeengekomen tarief worden geïndexeerd en zal met de cliënt nader worden overeengekomen;
 • 11. De door Keijzer & Cie verrichte werkzaamheden worden in beginsel maandelijks aan de cliënt in rekening gebracht met een betalingstermijn van 14 dagen, te rekenen vanaf de datum van de declaratie;
 • 12. De toepasselijkheid van enige andere algemene voorwaarden dan deze algemene voorwaarden wordt door Keijzer & Cie uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Niet alleen Keijzer & Cie, maar ook iedere aan Keijzer & Cie Verbonden Persoon kan op deze algemene voorwaarden een beroep doen. Hetzelfde geldt voor vroeger Verbonden Personen en rechtsopvolgers onder algemene titel van een (vroeger) Verbonden Persoon;
 • 13. Op onze dienstverlening is een door de Nederlands Orde van Advocaten verplicht gestelde kantoorregeling van toepassing. Deze kunt u bij ons opvragen en is tevens te vinden op onze website www.kencie.nl. Indien een klacht (geschil) na behandeling niet tot tevredenheid van de cliënt is opgelost, kan deze klacht worden voorgelegd aan de in artikel 14 van deze algemene voorwaarden vermelde rechter
 • 14. Op de rechtsverhouding tussen Keijzer & Cie en haar cliënten is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen tussen Keijzer & Cie en een cliënt zullen uitsluitend in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam;
 • 15. Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse en de Engelse taal opgesteld. In geval van een geschil over de inhoud of strekking van deze algemene voorwaarden zal de Nederlandse tekst prevaleren.
Deze site gebruikt cookies om uw ervaring te verbeteren. Voor meer informatie verwijzen wij naar onze Privacy Statement.