Stacks Image 2709

Legal Information


Privacy Statement


Keijzer & Cie respecteert de privacy van haar bezoekers en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Onze website maakt gebruik van Google Analytics om bezoekersstatistieken bij te houden over het gebruik van onze website. Informatie die Google verzamelt is zo veel mogelijk geanonimiseerd. Keijzer & Cie kan dus niet zien welke individuele bezoekers onze website bezochten. Keijzer & Cie gebruikt deze anonieme statistieken om te bepalen welke delen van onze website de voorkeur hebben, zodat wij kunnen zorgen dat deze pagina’s gemakkelijk kunnen worden gevonden.

Wij begrijpen dat Google de informatie die zij verzamelt, opslaat op servers in de Verenigde Staten. Google is aangesloten bij het Safe Harbor- programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Echter, we hebben geen invloed op het gebruik van data door Google en/of derden. Google kan uw informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Meer informatie over Google Analytics, kunt u vinden op
www.google.com.

Mocht u naar aanleiding van deze privacy statement vragen hebben, neemt u dan contact met ons op via info@kencie.nl.

Disclaimer


De informatie op deze website betreft algemene informatie en is informatief bedoeld. Hoewel de informatie op deze website met zorg is opgesteld, kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Op deze website wordt verwezen, middels links, naar andere websites. Keijzer & Cie is niet verantwoordelijk voor het onderhoud of de informatie op die websites.

Op deze website wordt geen juridisch advies verstrekt. Voor advies kunt u contact met ons opnemen.

Klachtenregeling


1. Begripsbepaling
In deze kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder:
klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet;
klager: de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt;
klachtenauctionaris: de advocaat die is belast met de afhandeling van de klacht;
2. Toepassingsbereik
2.1 Deze klachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Keijzer & Cie en de cliënt.
2.2 Keijzer & Cie draagt zorg voor klachtenafhandeling conform de kantoorklachtenregeling.
3. Doelstellingen
Deze kantoorklachtenregeling heeft tot doel:
1. het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten binnen een redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen;
2. het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen;
3. tot het behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling;
4. medewerkers te trainen in cliëntgericht reageren op klachten; en
5. het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtbehandeling en klachtanalyse.
4. Informatie bij aanvang dienstverlening
4.1 Deze kantoorklachtenregeling is openbaar gemaakt. De advocaat wijst de client voor het aangaan van de overeenkomst van opdracht erop dat het kantoor een kantoorklachtenregeling hanteert en dat deze van toepassing is op de dienstverlening.
4.2 Keijzer & Cie heeft in artikel 13 van haar algemene voorwaarden opgenomen bij welke onafhankelijke partij of instantie een klacht die na behandeling niet is opgelost kan worden voorgelegd ter verkrijging van een bindende uitspraak.
5. Interne Klachtenprocedure
5.1 Indien een cliënt het kantoor benadert met een klacht, dan wordt de klacht doorgeleid naar Mr. M. Keijzer, die daarmee optreedt als klachtenfunctionaris. Bij een klacht aangaande Mr. M. Keijzer, zal Mr. N.A. Batist optreden als klachtenfunctionaris.
5.2 De klachtenauctionaris stelt degene over wie is geklaagd in kennis van het indienen van de klacht en stelt de klager en degene over wie is geklaagd in de gelegenheid een toelichting te geven op de klacht.
5.3 Degene over wie is geklaagd tracht samen met de cliënt tot een oplossing te komen al dan niet na tussenkomst van de klachtenauctionaris.
5.4. De klachtenfunctionaris handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst van de klacht of doet met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven.
5.5 De klachtenfunctionaris stelt de klager en degene over wie is geklaagd schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen.
5.6 Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen de klager, de klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd het oordeel over de gegrondheid van de klacht.
6. Geheimhouding en kosteloze klachtbehandeling
6.1 De klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd nemen bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht.
6.2 De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.
7. Verantwoordelijkheden
7.1 De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de klacht.
7.2 Degene over wie is geklaagd houdt de klachtenfunctionaris op de hoogte over eventueel contact en een mogelijke oplossing.
7.3 De klachtenfunctionaris houdt de klager op de hoogte over de afhandeling van de klacht.
7.4 De klachtenfunctionaris houdt het klachtdossier bij.
8. Klachtregistratie
8.1 De klachtenfunctionaris registreert de klacht met daarbij het klachtonderwerp.
8.2 Een klacht kan in meerdere onderwerpen worden ingedeeld.
8.3 De klachtenfunctionaris brengt periodiek verslag uit over de afhandeling van de klachten en doet aanbevelingen ter voorkoming van nieuwe klachten, alsmede ter verbetering van procedures.
8.4 Minimaal eenmaal per jaar worden de verslagen en de aanbevelingen op het kantoor besproken en ter besluitvorming voorgelegd.

Registratie


Onze advocaten zijn geregistreerd in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten met als hoofdrechtsgebied: Ondernemingsrecht. Op grond van deze registratie zijn onze advocaten verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op dit geregistreerde hoofdrechtsgebied.